Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10 in 67/10) se v tabeli 3. člena besedilo vrste izplačila C010 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+---------+-------+------+---------+----------------+--+--+
|C010 |položajni|dodatki| od |(1) |% od osnovne | 1| 1|
| |dodatek | | 0,05 |osnovna |plače za obračun| | |
| | | | do |plača za | | | |
| | | | 0,12 |obračun x| | | |
| | | | |faktor | | | |
| | | | |24. člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
+-----+---------+-------+------+---------+----------------+--+--+
«.
V tabeli se dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:
»
+----+--------------+-------+----+----------+---------------+-+-+
|C011|položajni |dodatki| od |bruto urna| |1|1|
| |dodatek za | |0,05|postavka | | | |
| |čas, ko javni | | do |za osnovno| | | |
| |uslužbenec | |0,12|plačo x | | | |
| |izvršuje | | |faktor x | | | |
| |pooblastila v | | |število | | | |
| |zvezi z | | |normiranih| | | |
| |vodenjem, | | |ur | | | |
| |usklajevanjem | | |24. člen | | | |
| |ali izvajanjem| | |ZSPJS | | | |
| |dela notranje | | | | | | |
| |organizacijske| | | | | | |
| |enote | | | | | | |
+----+--------------+-------+----+----------+---------------+-+-+
|C012|položajni |dodatki| / |bruto urna|faktor se |1|1|
| |dodatek za | | |postavka |pridobi tako, | | |
| |čas, ko vodja | | |za osnovno|da se od | | |
| |ene notranje | | |plačo x |faktorja, | | |
| |organizacijske| | |faktor x |določenega v | | |
| |enote | | |število |skladu s 4. | | |
| |nadomešča | | |normiranih|členom Uredbe o| | |
| |vodjo druge | | |ur |kriterijih za | | |
| |notranje | | |24. člen |določitev | | |
| |organizacijske| | |ZSPJS |višine | | |
| |enote | | | |položajnega | | |
| | | | | |dodatka za | | |
| | | | | |javne | | |
| | | | | |uslužbence, | | |
| | | | | |ugotovljenega | | |
| | | | | |glede na skupno| | |
| | | | | |število javnih | | |
| | | | | |uslužbencev v | | |
| | | | | |obeh notranjih | | |
| | | | | |organizacijskih| | |
| | | | | |enotah, odšteje| | |
| | | | | |faktor, na | | |
| | | | | |podlagi | | |
| | | | | |katerega se | | |
| | | | | |določi C010 | | |
+----+--------------+-------+----+----------+---------------+-+-+
|C225|dodatek za |dodatki| |bruto urna|% od bruto urne|1|1|
| |neposredno | |0,12|postavka |postavke | | |
| |delo z osebami| | |za osnovno|Dodatek pripada| | |
| |z duševno in | | |plačo za |javnemu | | |
| |telesno motnjo| | |obračun x |uslužbencu, če | | |
| |v zdravstvenih| | |število |povprečni | | |
| |zavodih, | | |normiranih|mesečni obseg | | |
| |socialnih | | |ur x |neposrednega | | |
| |zavodih, | | |faktor |dela javnega | | |
| |varstveno- | | |30. in 31.|uslužbenca z | | |
| |delovnih | | |člen |osebami z | | |
| |centrih in | | |ZSPJS, 39.|demenco presega| | |
| |zavodih za | | |člen KPJS |23 odstotkov | | |
| |usposabljanje | | | |delovnega časa | | |
| |– za delo z | | | |javnega | | |
| |osebami z | | | |uslužbenca. | | |
| |demenco, za | | | | | | |
| |katere je | | | | | | |
| |potreben | | | | | | |
| |povečan nadzor| | | | | | |
+----+--------------+-------+----+----------+---------------+-+-+

+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O060 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| | | | |postavka za|urne postavke | | |
| | | | |vrednost |in | | |
| | | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja / |delovno mesto,| | |
| | | | |Z050 + C120|na katerem se | | |
| | | | |+ drugi |opravlja | | |
| | | | |pripadajoči|dežurstvo. | | |
| | | | |dodatki za |Pri tem je | | |
| | | | |čas |treba | | |
| | | | |dežurstva) |upoštevati | | |
| | | | | |tudi odpravo | | |
| | | | | |nesorazmerja v| | |
| | | | | |osnovnih | | |
| | | | | |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. | | |
| | | | | |To pravilo | | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O070 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| |(nočno) | | |postavka za|urne postavke | | |
| | | | |vrednost |in | | |
| | | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja |delovno mesto,| | |
| | | | |dežurstvo /|na katerem se | | |
| | | | |Z050 + |opravlja | | |
| | | | |C100 / 2 + |dežurstvo. | | |
| | | | |C120 + |Pri tem je | | |
| | | | |drugi |treba | | |
| | | | |pripadajoči|upoštevati | | |
| | | | |dodatki za |tudi odpravo | | |
| | | | |čas |nesorazmerja v| | |
| | | | |dežurstva) |osnovnih | | |
| | | | | |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. | | |
| | | | | |To pravilo | | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O080 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| |(nedelja) | | |postavka za|urne postavke | | |
| | | | |vrednost |in | | |
| | | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja |delovno mesto,| | |
| | | | |dežurstvo /|na katerem se | | |
| | | | |Z050 + |opravlja | | |
| | | | |C110 / 2 + |dežurstvo. | | |
| | | | |C120 + |Pri tem je | | |
| | | | |drugi |treba | | |
| | | | |pripadajoči|upoštevati | | |
| | | | |dodatki za |tudi odpravo | | |
| | | | |čas |nesorazmerja v| | |
| | | | |dežurstva) |osnovnih | | |
| | | | | |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. | | |
| | | | | |To pravilo | | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O090 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| |(dela prost| | |postavka za|urne postavke | | |
| |dan) | | |vrednost |in | | |
| | | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja |delovno mesto,| | |
| | | | |dežurstvo /|na katerem se | | |
| | | | |Z050 + |opravlja | | |
| | | | |C111 / 2 + |dežurstvo. | | |
| | | | |C120 + |Pri tem je | | |
| | | | |drugi |treba | | |
| | | | |pripadajoči|upoštevati | | |
| | | | |dodatki za |tudi odpravo | | |
| | | | |čas |nesorazmerja v| | |
| | | | |dežurstva) |osnovnih | | |
| | | | | |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. | | |
| | | | | |To pravilo | | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O100 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| |(nedelja – | | |postavka za|urne postavke | | |
| |nočno) | | |vrednost |in | | |
| | | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja |delovno mesto,| | |
| | | | |dežurstvo /|na katerem se | | |
| | | | |Z050 + |opravlja | | |
| | | | |C100 / 2 + |dežurstvo. | | |
| | | | |C110 / 2 + |Pri tem je | | |
| | | | |C120 + |treba | | |
| | | | |drugi |upoštevati | | |
| | | | |pripadajoči|tudi odpravo | | |
| | | | |dodatki za |nesorazmerja v| | |
| | | | |čas |osnovnih | | |
| | | | |dežurstva) |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. | | |
| | | | | |To pravilo | | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
|O110 |dežurstvo |dežurstvo| / |48. člen |Za čas, ko |X |1|
| |prek | | |KPJS |javni | | |
| |polnega | | |32. člen |uslužbenec | | |
| |delovnega | | |ZSPJS |opravlja | | |
| |časa za | | |število ur |dežurstvo, je | | |
| |javne | | |x (bruto |osnova za | | |
| |uslužbence | | |urna |izračun bruto | | |
| |(dela prost| | |postavka za|urne postavke | | |
| |dan – | | |vrednost |in | | |
| |nočno) | | |plačnega |pripadajočih | | |
| | | | |razreda, v |dodatkov | | |
| | | | |katerega je|vrednost | | |
| | | | |uvrščeno |plačnega | | |
| | | | |delovno |razreda, v | | |
| | | | |mesto, na |katerega je | | |
| | | | |katerem se |uvrščeno | | |
| | | | |opravlja |delovno mesto,| | |
| | | | |dežurstvo /|na katerem se | | |
| | | | |Z050 + |opravlja | | |
| | | | |C100 / 2 + |dežurstvo. | | |
| | | | |C111 / 2 + |Pri tem je | | |
| | | | |C120 + |treba | | |
| | | | |drugi |upoštevati | | |
| | | | |pripadajoči|tudi odpravo | | |
| | | | |dodatki za |nesorazmerja v| | |
| | | | |čas |osnovnih | | |
| | | | |dežurstva) |plačah. | | |
| | | | | |Položajni | | |
| | | | | |dodatek (C010)| | |
| | | | | |in dodatek za | | |
| | | | | |dvojezičnost | | |
| | | | | |(C050 ali C051| | |
| | | | | |ali C052) se | | |
| | | | | |upoštevata le,| | |
| | | | | |če sta | | |
| | | | | |določena za | | |
| | | | | |delovno mesto,| | |
| | | | | |na katerem se | | |
| | | | | |opravlja | | |
| | | | | |dežurstvo. | | |
| | | | | |Dodatki C100, | | |
| | | | | |C110 in C111 | | |
| | | | | |se za javne | | |
| | | | | |uslužbence | | |
| | | | | |upoštevajo v | | |
| | | | | |polovični | | |
| | | | | |višini. Vsi | | |
| | | | | |dodatki se za | | |
| | | | | |čas dežurstva | | |
| | | | | |prek polnega | | |
| | | | | |delovnega časa| | |
| | | | | |izračunavajo | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |dejansko | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |opravljenih | | |
| | | | | |ur. To pravilo| | |
| | | | | |velja od 1. 1.| | |
| | | | | |2011. | | |
+-----+-----------+---------+---+-----------+--------------+--+-+
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!