Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Previlnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02) se v prvem odstavku 1. člena v drugi alinei za besedo »predavatelji« doda vejica in besedilo »korepetitorji in inštruktorji«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda lahko vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, tekom celega leta.«.
3. člen
V 6., 7., 8., 9., 11., 14., 16., 17., 19., 20. in 23. členu se beseda »spopolnjevanje« in besedilo »strokovno spopolnjevanje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– ima najmanj 3 leta delovne dobe,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega oziroma drugega«.
5. člen
V 9. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv svetovalec napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– je imel naziv mentor najmanj 3 leta,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 9 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!