Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina)

(1) V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo naslednji strokovni in vodstveni delavci:

 1. na področju predšolske vzgoje: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in vzgojitelj predšolskih otrok;
 2. na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih: učitelj, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, korepetitor, učitelj praktičnega pouka, vodja posestva, strokovni delavec v centrali učnega podjetja, vodja centrale učnega podjetja, vzgojitelj, knjižničar in organizator;
 3. na področju višjega strokovnega izobraževanja: predavatelj višje strokovne šole in inštruktor;
 4. na področju izobraževanja odraslih: učitelj, organizator izobraževanja odraslih, svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, če izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe oziroma izobraževalne programe za odrasle;
 5. na področju vzgoje in izobraževanja: svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj in direktor;
 6. strokovni delavec, pomočnik direktorja in direktor v naslednjih javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja).

(2) Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, pomočniki ravnateljev, ravnatelji in direktorji iz 5. točke prejšnjega odstavka ter pomočniki direktorjev in direktorji iz 6. točke prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec, svetnik ali višji svetnik.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev napredujejo v naziv mentor ali svetovalec.

(pogoji za napredovanje v naziv)

(1) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki ravnateljev, ravnatelji oziroma direktorji iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce, pomočnike ravnatelje, ravnatelje oziroma direktorje ter imajo sklenjeno delovno razmerje za izvajanje javnoveljavnih programov s področja vzgoje in izobraževanja oziroma programov s področja vzgoje in izobraževanja s pridobljeno javno veljavnostjo.

(2) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki direktorjev oziroma direktorji iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo za področje vzgoje in izobraževanja, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sklenjeno delovno razmerje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena.

(trajnost naziva)

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec, svetnik in višji svetnik so trajni.

II. POSTOPEK
(predlagatelj napredovanja v naziv)

(1) Napredovanje posameznega strokovnega delavca oziroma pomočnika ravnatelja v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem tekom celega leta.

(2) Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet vzgojno-izobraževalnega zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem tekom celega leta.

(3) Napredovanje posameznega strokovnega delavca in pomočnika direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.

(4) Napredovanje direktorja javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.

(5) Če ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca, pomočnika ravnatelja, ravnatelja, pomočnika direktorja ali direktorja v naziv do konca oktobra, januarja, marca, maja oziroma avgusta, lahko strokovni delavec ali ravnatelj, pomočnik direktorja oziroma direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju, aprilu, juniju oziroma septembru.

(napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja)

(1) Predlog za napredovanje v naziv se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda.

(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika in v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.

(3) K predlogu za izjemno napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.

(4) K predlogu za napredovanje v naziv svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika, višji svetnik v skladu s 13. členom tega pravilnika in k predlogu za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik v skladu s 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv direktor ali svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.

(napredovanje v naziv na predlog strokovnega delavca)

(1) Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor sam.

(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika, svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika, svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika in višji svetnik v skladu s 13. ali 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

(3) K predlogu za napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.

(4) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.

(5) Ta člen se smiselno uporablja tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv strokovni delavec, pomočnik direktorja ali direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja sam.

(odločanje o napredovanju v naziv)

(1) Na podlagi vloženega predloga za napredovanje v naziv se vodi postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) O napredovanju v naziv v skladu s tem pravilnikom odloči minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(3) Naziv se pridobi:

  1. decembra, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra;
  1. marca, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja;
  1. maja, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne aprila;
  1. julija, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija;
  1. oktobra, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne septembra.

(4) Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelja je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelju v skladu s pridobljenim nazivom.

III. KRITERIJI IN MERILA NAPREDOVANJA V NAZIV
(napredovanje v naziv mentor)

(1) V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ki:

 • ima najmanj štiri leta delovne dobe;
 • je uspešen pri svojem delu;
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:

 • ima najmanj tri leta delovne dobe;
 • je uspešen pri svojem delu;
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZVrt) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.

(4) Strokovni delavec lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe kot strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja, izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in dokaže izpolnjevanje merila iz druge alineje prvega odstavka tega člena oziroma druge alineje drugega odstavka tega člena.

(5) Prvi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

(napredovanje v naziv svetovalec)

(1) V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:

 • ima naziv mentor najmanj štiri leta;
 • je uspešen pri svojem delu;
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v naziv svetovalec napreduje vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:

 • ima naziv mentor najmanj tri leta;
 • je uspešen pri svojem delu;
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.

(4) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

(izjemno napredovanje v naziv svetovalec)

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec, ki:

 • ima najmanj štiri leta delovne dobe;
 • je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.

(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki:

 • ima najmanj tri leta delovne dobe;
 • je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.

(4) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:

 • ima najmanj pet let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju;
 • ima naziv mentor najmanj pet let;
 • je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.

(5) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 21 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!