Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

8. člen (napredovanje v naziv mentor)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(napredovanje v naziv mentor)

(1) V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ki:

  • ima najmanj štiri leta delovne dobe;
  • je uspešen pri svojem delu;
  • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
  • je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:

  • ima najmanj tri leta delovne dobe;
  • je uspešen pri svojem delu;
  • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
  • je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZVrt) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.

(4) Strokovni delavec lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe kot strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja, izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in dokaže izpolnjevanje merila iz druge alineje prvega odstavka tega člena oziroma druge alineje drugega odstavka tega člena.

(5) Prvi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Povezane vsebine