Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

1. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo:

  • vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnateljev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;
  • vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju: strokovni delavci),
  • učitelji, vzgojitelji, organizatorji praktičnega pouka (vodje delavnic) oziroma organizatorji dela na posestvu (vodje posestva), organizatorji delovne prakse, organizatorji praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodje oziroma organizatorji izobraževanja odraslih, računalnikarji – organizatorji informacijskih dejavnosti, organizatorji šolske prehrane, svetovalni delavci, knjižničarji, pomočniki ravnateljev, predavatelji, korepetitorji in inštruktorji višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: strokovni delavci), ravnatelji oziroma direktorji, ki so zaposleni na področjih osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
  • strokovni delavci, ki so zaposleni v javnih zavodih iz 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v Državnem izpitnem centru, v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, v Andragoškem centru Republike Slovenije, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter v ter pomočniki direktorjev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in direktorji.

Strokovni delavci in ravnatelji oziroma direktorji iz prve, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik.

Strokovni delavci iz druge alinee napredujejo v naziv mentor in svetovalec.

Povezane vsebine