Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

1. člen (vsebina)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

(1) V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo naslednji strokovni in vodstveni delavci:

  1. na področju predšolske vzgoje: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in vzgojitelj predšolskih otrok;
  2. na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih: učitelj, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, korepetitor, učitelj praktičnega pouka, vodja posestva, strokovni delavec v centrali učnega podjetja, vodja centrale učnega podjetja, vzgojitelj, knjižničar in organizator;
  3. na področju višjega strokovnega izobraževanja: predavatelj višje strokovne šole in inštruktor;
  4. na področju izobraževanja odraslih: učitelj, organizator izobraževanja odraslih, svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, če izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe oziroma izobraževalne programe za odrasle;
  5. na področju vzgoje in izobraževanja: svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj in direktor;
  6. strokovni delavec, pomočnik direktorja in direktor v naslednjih javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja).

(2) Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, pomočniki ravnateljev, ravnatelji in direktorji iz 5. točke prejšnjega odstavka ter pomočniki direktorjev in direktorji iz 6. točke prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec, svetnik ali višji svetnik.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev napredujejo v naziv mentor ali svetovalec.

Povezane vsebine