Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

5. člen (napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja)

(1) Predlog za napredovanje v naziv se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda.

(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika in v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.

(3) K predlogu za izjemno napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.

(4) K predlogu za napredovanje v naziv svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika, višji svetnik v skladu s 13. členom tega pravilnika in k predlogu za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik v skladu s 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv direktor ali svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.

Povezane vsebine