Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14 in 24/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z630 doda nov izraz, ki se glasi:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z631 |sredstva za zaposlene |bruto znesek plače in nadomestil |
| |na podlagi Zakona o |(Z080 brez nadomestil tipa H), |
| |ukrepih za odpravo |katerega vir financiranja so |
| |posledic žleda med 30. |sredstva za zaposlene na podlagi |
| |januarjem in 10. |Zakona o ukrepih za odpravo |
| |februarjem 2014 |posledic žleda med 30. januarjem |
| | |in 10. februarjem 2014 |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«,
izrazi Z080, Z140, Z270, Z624 in Z627 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z080 |bruto plača in |A010 + A020 + C (dodatki) + D |
| |nadomestila |(delovna uspešnost) + E (delo |
| | |preko polnega delovnega časa) + O|
| | |(dežurstvo preko polnega |
| | |delovnega časa) + B (nadomestila)|
| | |+ G (nadomestila) + H |
| | |(nadomestila) |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za |40. in 43. člen Zakona o |
| |izračun nadomestil po |starševskem varstvu in družinskih|
| |ZSDP-1 |prejemkih (ZSDP-1) |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun |bruto plača in nadomestila (Z080)|
| |prispevkov |+ A030 + neplačana odsotnost + |
| | |bonitete + povračila stroškov, ki|
| | |so višja od zneska, določenega z |
| | |uredbo vlade + drugi dohodki iz |
| | |delovnega razmerja |
| | | |
| | |144. člen ZPIZ-2; |
| | |10. člen ZSDP-1; |
| | |135. člen ZUTD; |
| | |50. člen ZZVZZ |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z624 |sredstva EU ali drugih |bruto znesek plače in nadomestil |
| |mednarodnih virov, |(Z080 brez nadomestil tipa H), |
| |vključno s sredstvi |katerega vir financiranja so |
| |sofinanciranja iz |sredstva, pridobljena iz |
| |državnega proračuna |proračuna Evropske unije ali |
| | |drugih mednarodnih virov, |
| | |vključno s sredstvi |
| | |sofinanciranja iz državnega |
| | |proračuna |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z627 |nejavna sredstva za |bruto znesek plače in nadomestil |
| |opravljanje javne |(Z080 brez nadomestil tipa H), |
| |službe in sredstva |katerega vir financiranja so |
| |prejetih donacij |nejavna sredstva za opravljanje |
| | |javne službe in sredstva prejetih|
| | |donacij |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila L010 dodata novi vrsti izplačil L011 in L012, ki se glasita:
»
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L011 |odmor za |nadomestila | |v višini |v znesku, |X |1|
| |dojenje – |drugih |/ |sorazmernega|ki ga | | |
| |nadomestilo|izplačevalcev| |dela |prejme | | |
| | | | |minimalne |javna | | |
| | | | |plače z |uslužbenka| | |
| | | | |uskladitvami| | | |
| | | | |iz 2. člena | | | |
| | | | |ZUTPG | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |49. člen | | | |
| | | | |ZSDP-1 | | | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L012 |odmor za |prispevki |/ |prispevki za|znesek |X |1|
| |dojenje – |drugih | |socialno |prispevka,| | |
| |prispevki |izplačevalcev| |varnost od |ki je | | |
| | | | |sorazmernega|vplačan za| | |
| | | | |dela |javno | | |
| | | | |minimalne |uslužbenko| | |
| | | | |plače z | | | |
| | | | |uskladitvami| | | |
| | | | |iz 2. člena | | | |
| | | | |ZUTPG | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |49. člen | | | |
| | | | |ZSDP-1 | | | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
«,
vrste izplačil D041, I071, L010, L020, L030, L031 in M011 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|D041|delovna |delovna | |osnovna plača |% od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost |0,172|FJU x faktor |osnovne | | |
| |iz naslova | | % | |plače | | |
| |povečanega | | |(1) prvi | | | |
| |obsega dela | | |odstavek 73. | | | |
| |– prvi | | |člena in | | | |
| |odst. 73. | | |tretji | | | |
| |člena in | | |odstavek 74. | | | |
| |tretji | | |člena ZODPol, | | | |
| |odstavek | | |Uredba o | | | |
| |74. člena | | |določitvi | | | |
| |ZODPol | | |višine | | | |
| | | | |dodatnega | | | |
| | | | |plačila | | | |
| | | | |policistom, ki | | | |
| | | | |jim je | | | |
| | | | |odrejeno | | | |
| | | | |opravljanje | | | |
| | | | |dela v skladu | | | |
| | | | |s prvim | | | |
| | | | |odstavkom 73. | | | |
| | | | |člena Zakona o | | | |
| | | | |organiziranosti| | | |
| | | | |in delu v | | | |
| | | | |policiji | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |(2) 0,172 % X | | | |
| | | | |osnovna plača | | | |
| | | | |X število | | | |
| | | | |opravljenih ur | | | |
| | | | |po 2. členu | | | |
| | | | |Uredbe o | | | |
| | | | |določitvi | | | |
| | | | |višine | | | |
| | | | |dodatnega | | | |
| | | | |plačila | | | |
| | | | |policistom, ki | | | |
| | | | |jim je | | | |
| | | | |odrejeno | | | |
| | | | |opravljanje | | | |
| | | | |dela v skladu | | | |
| | | | |s prvim | | | |
| | | | |odstavkom 73. | | | |
| | | | |člena Zakona o | | | |
| | | | |organiziranosti| | | |
| | | | |in delu v | | | |
| | | | |policiji | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|I071|PORABLJENO |povračilo | / |veljavni |v znesku |X|1|
| |– ČRTANO |stroškov | |predpisi |nadomestilo| | |
| | | | | |za ločeno | | |
| | | | | |življenje | | |
| | | | | |– stroški | | |
| | | | | |prevoza | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L010|materinsko |nadomestilo | / |znesek |znesek, ki |X|1|
| |nadomestilo |drugih | |izračuna CSD |ga prejme | | |
| | |izplačevalcev| | |javni | | |
| | | | |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
| | | | |43., 44., 46., | | | |
| | | | |47., 113. in | | | |
| | | | |114. člen | | | |
| | | | |ZSDP-1 | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L020|starševsko |nadomestilo | / |znesek |znesek, ki |X|1|
| |nadomestilo |drugih | |izračuna CSD |ga prejme | | |
| | |izplačevalcev| | |javni | | |
| | | | |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
| | | | |43., 44., 46., | | | |
| | | | |47., 113. in | | | |
| | | | |114. člen | | | |
| | | | |ZSDP-1 | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L030|očetovsko |nadomestilo | / |znesek |znesek, ki |X|1|
| |nadomestilo |drugih | |izračuna CSD |ga prejme | | |
| | |izplačevalcev| | |javni | | |
| | | | |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
| | | | |43., 44., 46., | | | |
| | | | |47., 113., | | | |
| | | | |114., in 115. | | | |
| | | | |člen ZSDP-1 | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L031|očetovski |prispevki | / |znesek |znesek |X|1|
| |dopust – |drugih | |izračuna CSD |prispevka, | | |
| |prispevki |izplačevalcev| | |ki je | | |
| | | | |prispevki za |vplačan za | | |
| | | | |socialno |javnega | | |
| | | | |varnost od |uslužbenca | | |
| | | | |minimalne | | | |
| | | | |plače | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |115. člen | | | |
| | | | |ZSDP-1 | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|M011|prostovoljno|kolektivno | / |odtegljaj od |v znesku |X|0|
| |dodatno |dodatno | |neto plače |premija | | |
| |pokojninsko |pokojninsko | | | | | |
| |zavarovanje |zavarovanje | |214. člen | | | |
| |(PDPZ) | | |ZPIZ-2 | | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
«.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– vrste izplačil M011«.
4. člen
V četrtem odstavku 19. člena se v četrti alineji za šifro »M011« črtata vejica in besedilo »ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!