Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem pravilnikom je določen običajni primanjkljaj in uničenje materiala in izdelkov, zaradi kala, razsipa, razbitja in okvare, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo materiala in izdelkov pri opravljanju dejavnosti v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala.

S tem pravilnikom se ne določa običajni odpis materiala zaradi tehnoloških izgub materialov, ki nastajajo v sami proizvodnji v industriji gradbenega materiala ali vgrajevanju izdelkov in materiala v procesu graditve v gradbeništvu. Ta običajni odpis regulirajo pravne in fizične osebe s svojimi tehnološkimi normativi za proizvodne in gradbene procese ali s proizvodnimi in gradbenimi normativi s širšo veljavnostjo, ki jih sprejemajo in določijo zbornice, združenja ali sekcije proizvajalcev in gradbenih izvajalcev iz dejavnosti, naštetih v 2. členu tega pravilnika.

Običajni primankljaj in uničenje materiala in izdelkov po prvem odstavku se ne šteje za njihovo jemanje za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa materiala in izdelkov, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davek na dodano vrednost.

Določbe tega Pravilnika veljajo za vse tiste pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano in pretežno opravljajo eno izmed dejavnosti industrije gradbenega materiala in gradbeništva po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Te dejavnosti so sledeče:

+--------------+-----------------------------------------------+
|  Oznaka  |          Dejavnost          |
+--------------+-----------------------------------------------+
|B 08.110   |Pridobivanje kamna               |
+--------------+-----------------------------------------------+
|B 08.120   |Pridobivanje gramoza, peska in gline      |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.320   |Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih    |
|       |izdelkov iz žgane gline            |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.510   |Proizvodnja cementa              |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.520   |Proizvodnja apna in mavca           |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.610   |Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.620   |Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.630   |Proizvodnja sveže betonske mešanice      |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.640   |Proizvodnja malte               |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.650   |Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa   |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.690   |Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,|
|       |mavca                     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|C 23.700   |Obdelava naravnega kamna            |
+--------------+-----------------------------------------------+
|       |                        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 41.200   |Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.110   |Gradnja cest                  |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.120   |Gradnja železnic in podzemnih železnic     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.130   |Gradnja mostov in predorov           |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.210   |Gradnja oskrbne infrastrukture za tekočine   |
|       |in pline                    |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.220   |Gradnja oskrbne infrastrukture za elektriko  |
|       |in telekomunikacije              |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.910   |Gradnja vodnih objektov            |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 42.990   |Gradnja drugih objektov nizkih gradenj     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.110   |Rušenje objektov                |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.120   |Zemeljska pripravljalna dela          |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.130   |Testno vrtanje in sondiranje          |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.210   |Inštaliranje električnih napeljav in naprav  |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.220   |Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih|
|       |napeljav in naprav               |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.290   |Drugo inštaliranje pri gradnjah        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.310   |Fasaderska in štukaterska dela         |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.320   |Vgrajevanje stavbnega pohištva         |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.330   |Oblaganje tal in sten             |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.341   |Steklarska dela                |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.342   |Pleskarska dela                |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.390   |Druga zaključna gradbena dela         |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.910   |Postavljanje ostrešij in krovska dela     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|F 43.990   |Druga specializirana gradbena dela       |
+--------------+-----------------------------------------------+

Kalo je izguba oziroma uničenje materiala in izdelkov, ki nastane zaradi lastnosti materiala in izdelkov s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem, rezanjem in atmosferskimi vplivi ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala in izdelkov.

Razsip je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem stanju (smole, izolacijski materiali, barve ipd.) ali sipkem stanju (cement, apno, suhe malte, razne peščene frakcije in granulacije ipd.).

Razbitje je izguba ali uničenje, ki nastane pri ravnanju z lomljivimi materiali in izdelki (steklo, razne vrste keramičnih, opečnih, betonskih in kamnitih izdelkov ipd.).

Okvara je izguba ali uničenje materiala in izdelkov zaradi kemičnih, fizikalnih lastnosti materiala in izdelkov ter zunanjih atmosferskih vplivov (sonce, dež, vlaga, veter, mraz, led ...) in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funcionalnih in estetskih lastnosti materiala in izdelkov.

Izguba ali uničenje materiala in izdelkov se ugotavlja:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenju materiala in izdelkov pri prevozu, skladiščenju ali prodaji;
 • z izrednim popisom materiala in izdelkov v skladišču in industrijski prodajalni;
 • z rednim letnim popisom v skladišču in industrijski prodajalni.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju materiala in izdelkov se obvezno sestavi zapisnik.

Odpis materiala in izdelkov zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v svojih poslovnih knjigah.

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA MATERIALA IN IZDELKOV

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z materialom in izdelki se v industriji gradbenih materialov ter gradbeništvu šteje kot običajen odpis materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara), izračunan od nabavne vrednosti materiala oziroma lastne cene izdelkov v primeru lastne proizvodnje v določenem obračunskem obdobju, po naslednjih stopnjah:

+-------+----------------------------------------+-------------+
| Zap. |    Vrsta materiala, izdelka    |  Maksim.  |
| št. |                    | stopnja v % |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1.   |Materiali in izdelki v tekočem stanju  |       |
|    |(smole, bitumen, lepila, barve, laki,  |  1,00   |
|    |tekoče apnene mešanice, sveže betonske |       |
|    |mešanice ipd.)             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2.   |Materiali in izdelki v sipkem, prašnem |       |
|    |in vlaknatem stanju (cement, druga   |  1,00   |
|    |hidravlična veziva in suhe mešanice,  |       |
|    |suhe malte, apno, mavec, sadra, kamniti |       |
|    |agregati, pesek,            |       |
|    |vlakna ipd.)              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|3.   |Lomljivi materiali in izdelki (steklo, |       |
|    |keramične ploščice, keramika, opeka,  |  2,50   |
|    |lomljive kritine, betonska galanterija, |       |
|    |siporex, kamnite plošče ipd.)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|4.   |Ostali trdni materiali, ki se merijo v |       |
|    |m, m2, m3 in kg (instalacijski     |  1,00   |
|    |materiali, leseni materiali, kovinski  |       |
|    |materiali, izolacijski materiali,    |       |
|    |plastični materiali ipd.)        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|5.   |Ostali trdni materiali, ki se merijo v |       |
|    |kosih (oprema za instalacije, stavbno  |  1,00   |
|    |pohištvo, orodja, oprema in pribor za  |       |
|    |gradbeništvo ipd.)           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2008 dalje.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa materiala in izdelkov v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala (kalo, razsip, razbitje, okvara), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/99.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!