Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike zvoka), ki se šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

Primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza in skladiščenja pri gospodarskih subjektih časopisnozaložniške in založniške dejavnosti.

Za remitendo štejejo neprodani izvodi založnika.

2. člen

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo grafično, časopisnoinformativno in založniško dejavnost na pridobiten način in so po standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:

D 22.11            izdajanje knjig,
D 22.12 izdajanje časopisov,
D 22.13 izdajanje revij in periodike,
D 22.14 izdajanje posnetih zvočnih zapisov,
D 22.15 drugo založništvo,
D 22.2 tiskarstvo,
D 22.3 razmnoževanje posnetih zvočnih zapisov,
D 92.1 filmska in videodejavnost.

Določbe tega pravilnika veljajo tudi za uvoznike nosilcev besede, slike, zvoka.

3. člen

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Remitenda so neprodani izvodi tiskanih publikacij, knjig, časopisov in revij ter drugih oblik objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin, ki so dostopne javnosti.

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika, ipd.).

Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih vplivov in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

4. člen

Kalo, razbitje ali okvara blaga se ugotavlja:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
 • z izrednim popisom blaga v skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

Remitenda se ugotavlja iz dokumentacije kot razlika med natisnjenimi in dejansko prodanimi izvodi.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

5. člen

Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

Od vrednosti remitendnih izvodov tiskanih publikacij iz 4. člena tega pravilnika se DDV ne obračunava.

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) šteje odpis blaga, izračunan ali od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga ali od proizvedenih količin blaga po naslednjih kriterijih in v naslednjih stopnjah:

 1. Poškodbe zaradi manipulacij blaga v skladišču založnika, komisionarja ali konsignaterja v stopnji 2%,
 2. Šteje se, da promet ni bil opravljen, če kupec v dogovorjenem roku vrne prodajalcu neprodano število tiskanih publikacij, knjig, časopisov in revij ali jih zaradi zastaralnega roka ni mogel prodati:
 • kot najkasnejši zastaralni rok za tiskane publikacije, časopise in revije se šteje izid naslednje številke publikacije, časopisa ali revije,
 • kot zastaralni rok knjig in drugih nosilcev besede, slike in zvoka se šteje 3 leta od dobave (račun tiskarja), pri čemer se lahko po enem letu po nabavi zmanjša nabavna vrednost za 25%, po dveh letih še za 25% (kar skupno znese za prvi dve leti 50% nabavne vrednosti) in po treh letih še nadaljnjih 50% (kar skupno znese za tri leta skupaj 100% odpis nabavne vrednosti),
 • kot zastaralni rok učbenika se šteje manj kot 3 leta v primeru, da je učbenik potreben prenove v minimalnem obsegu 30% učbenika oziroma ko učbeniku poteče registracija.
 1. Kot normalen odpis blaga se štejejo tudi dolžnostni izvodi, predpisani s posebnimi zakoni ter pravilniki (kot npr. pravilnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev, zakon o obveznem izvodu tiska,...).
 2. Za razumno količino brezplačnih poslovnih vzorcev iz 5. člena zakona o DDV se šteje maksimalna vrednost 2% celotne naklade pod pogojem, da so dani v taki obliki, da ni možna njihova nadaljnja prodaja.
 3. Za razumno količino brezplačnih poslovnih vzorcev iz 5. člena zakona o DDV se pri izvirni slovenski in prevodni literaturi ter pri ostalih nosilcih besede, slike, zvoka v nakladi do 1000 izvodov šteje maksimalna količina 60 izvodov oziroma vrednost 2% celotne naklade pod pogojem, da so dani v taki obliki, da ni možna njihova nadaljnja prodaja.
 4. Šteje se, da promet ni bil opravljen, če založnik ali uvoznik remitendne izvode zaradi zastaralnega roka nameni za uničenje.
7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!