Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo »zakonom, ki ureja davčno službo, zakonom, ki ureja carinsko službo«, v prvem odstavku 3. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno in carinsko službo«, v prvem odstavku 4. člena se besedilo »zakonu, ki ureja davčno oziroma carinsko službo«, v 1. točki drugega odstavka 39. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno oziroma carinsko službo«, v drugem odstavku 95. člena se besedilo »zakonom, ki ureja carinsko službo« in v četrtem odstavku 251. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno službo« nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja finančno upravo« v ustreznem sklonu.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni organi, pristojni za pobiranje davkov (v nadaljnjem besedilu: davčni organ), so po tem zakonu:
1. Ministrstvo za finance;
2. Finančna uprava Republike Slovenije in
3. drugi državni organi,
kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.«
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »generalni direktor ali generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) Davčne uprave Republike Slovenije oziroma generalni direktor ali generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) Carinske uprave Republike Slovenije«, nadomesti z besedilom »in predstojnik ali predstojnica Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik),«.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »Generalni davčni urad oziroma Generalni carinski urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »Generalni davčni urad in Generalni carinski urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«, beseda »objavita« pa se nadomesti z besedo »objavi«.
6. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(izdaja računov brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju)
(1) Oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena tega zakona, ki za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju ne uporabi računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom tega zakona, mora izdati račun iz vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ. Ne glede na prejšnji stavek računa iz vezane knjige računov ni treba izdati, če drugi predpisi določajo, da izdaja računa ni obvezna.
(2) Vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige računov. Identifikacijsko oznako pridobi izdajatelj na podlagi vloge od davčnega organa. Izdajatelj pred izdajo nove serije vezanih knjig računov davčnemu organu posreduje podatke o serijskih številkah vezanih knjig računov. Davčni organ vodi elektronsko evidenco izdanih vezanih knjig računov po posameznem izdajatelju. Evidenca izdanih vezanih knjig računov vsebuje:
– davčno številko izdajatelja;
– ime oziroma naziv izdajatelja;
– naslov oziroma sedež izdajatelja;
– identifikacijsko oznako izdajatelja;
– datum pridobitve identifikacijske oznake izdajatelja;
– datum prenehanja veljavnosti identifikacijske oznake za izdajo vezanih knjig računov;
– serijske številke izdanih vezanih knjig računov in
– datum izdaje vezanih knjig računov po serijskih številkah.
(3) Račun iz vezane knjige računov ima prednatisnjeno serijsko številko vezane knjige računov, zaporedno številko obrazca računov v vezani knjigi računov in podatke v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Davčni organ vodi elektronsko evidenco potrjenih vezanih knjig računov po posameznem davčnem zavezancu. Evidenca potrjenih vezanih knjig računov vsebuje:
– davčno številko davčnega zavezanca;
– ime oziroma naziv davčnega zavezanca;
– naslov oziroma sedež davčnega zavezanca ali stalno oziroma začasno prebivališče davčnega zavezanca;
– serijsko številko vezane knjige računov in
– datum potrditve vezane knjige računov.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v vezani knjigi računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo, 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.
(5) Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov in podatki iz evidence potrjenih vezanih knjig računov se hranijo 10 let.
(6) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vsebino, obliko in način potrjevanja vezane knjige računov.
(7) Davčni organ na svojih spletnih straneh objavi podatke o serijskih številkah potrjenih vezanih knjig računov in datum potrditve vezanih knjig računov.«.
7. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčni register« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja finančno upravo«.
V drugem odstavku se besedilo »vodita Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »vodi Finančna uprava Republike Slovenije«.
8. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »sta stvarno pristojni Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »je stvarno pristojna Finančna uprava Republike Slovenije«.
9. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedama »davčne izvršbe« doda besedilo »ter odločb o obročnem plačilu davka po 101., 102. in 103. členu tega zakona«.
V drugem odstavku se besedilo »in odločbe, s katerimi je določeno obročno plačevanje davka,« črta.
V četrtem odstavku se besedilo »davčni urad in izpostavo« nadomesti z besedama »finančni urad«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 20 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!