Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

3. člen
Prispevke iz prejšnjega člena plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 7,03 eura 7,33 eura za:
– otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
– osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
– vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;
– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen za osebe, ki opravljajo javna dela;
– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, ali po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja ali pri izvajalcu drugega ukrepa oziroma programa, razen oseb, ki opravljajo javna dela;
– zaposlene delavce in delavke, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje sklenejo pogodbo o vajeništvu z drugim delodajalcem, pri katerem niso zaposleni;
– brezposelne osebe, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje, sklenejo pogodbo o vajeništvu, in
– osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti
organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju, prostovoljni praksi, poklicni rehabilitaciji oziroma opravljajo določene naloge.
4. člen
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,51 eura 10,96 eura za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,51 eura 10,96 eura za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične osebe, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,51 eura 10,96 eura za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, in niso v delovnem razmerju oziroma niso brezposelne osebe, delodajalci, ki izvajajo vajeništvo na verificiranem vajeniškem delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o vajeništvu.
5. člen
Prispevke iz 2. člena tega sklepa in prispevke za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile, plačuje v mesečnem pavšalnem znesku  14,00 eura 14,60 eura za osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po ZPIZ-2, ter mladoletnike, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
6. člen
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 35,05 eura 36,56 eura:
– osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in
– osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in niso zavarovane po 17. členu ZPIZ-2 ali po 25. členu ZPIZ-2.
Osebe iz prejšnjih alinej plačujejo polovico zneska iz tega člena za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.
7. člen
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 175,26 eura 182,80 eura ali pa mesečno plačujejo prispevek v znesku 14,60 eura 15,23 eura osebe, ki ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena ZPIZ-2 niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.
8. člen
Osebe, ki za opravljanje teh aktivnosti niso zavarovane na drugi zavarovalni podlagi, so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu s plačilom prispevka v letnem pavšalnem znesku 3,48 eura 3,63 eura v primerih, ko:
– sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč;
– kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru;
– opravljajo vojaško službo v rezervni ali vojni sestavi, nadomestno civilno službo ali službo v Civilni zaščiti oziroma se usposabljajo za opravljanje teh nalog na podlagi državljanske dolžnosti ali se usposabljajo na podlagi pogodbe o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ali se usposabljajo za opravljanje obrambnih nalog ter nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih enot oziroma gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, med izvajanjem požarne straže ali zavarovanja požarno nevarnih del, mest in javnih prireditev, na vajah in drugih oblikah usposabljanja ali pri javnih nastopih in demonstracijah gasilske dejavnosti za namen poučevanja in usposabljanja prebivalstva;
– kot člani gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, vodniki reševalnih psov ali potapljači in drugi reševalci in pripadniki operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravljajo naloge v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo ogroženim ljudem, ali naloge v zvezi z zaščito in reševanjem premoženja, okolja in kulturne dediščine ali se organizirano usposabljajo za navedene naloge;
– pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje;
– opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije;
– opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolžnost, in
– kot športniki, šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!