Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

S tem sklepom se določa pavšalne zneske prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci iz 3. do 8. člena tega sklepa v pavšalnih zneskih.

Prispevke iz prejšnjega člena plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 7,33 eura za:

  • otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, ali po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja ali pri izvajalcu drugega ukrepa oziroma programa, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

– zaposlene delavce in delavke, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje sklenejo pogodbo o vajeništvu z drugim delodajalcem, pri katerem niso zaposleni; * brezposelne osebe, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje, sklenejo pogodbo o vajeništvu, in * osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti

organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju, prostovoljni praksi, poklicni rehabilitaciji oziroma opravljajo določene naloge.

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,96 eura za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,96 eura za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične osebe, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku <;span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true">10,96 eura za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, in niso v delovnem razmerju oziroma niso brezposelne osebe, delodajalci, ki izvajajo vajeništvo na verificiranem vajeniškem delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o vajeništvu.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 7 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!