Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

S tem sklepom se določa pavšalne zneske prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

Povezane vsebine