Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

    1. Kazalo
6. člen
Svetovalec, ki pridobi visokošolsko izobrazbo, lahko ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika pridobi naziv samostojni svetovalec in sicer ob prvi redni podelitvi nazivov po tem, ko je oddal vlogo z dokazili.
Ne glede na druge določbe tega pravilnika mentor oziroma svetovalec napreduje v naziv samostojni svetovalec oziroma višji svetovalec, ko pridobi visokošolsko izobrazbo, in sicer ob prvi redni podelitvi nazivov po tem, ko je oddal vlogo z dokazili.
4. Dodatno strokovno delo strokovnih delavcev oziroma strokovnih sodelavcev
14. člen
Dodatno strokovno delo strokovnih delavcev oziroma strokovnih sodelavcev, povezano z izvajanjem socialnovarstvene dejavnosti, se vrednoti in točkuje glede na obseg, trajanje in glede na zahtevnost:
a) z eno točko:
1. mentorstvo za enega študenta v okviru obvezne strokovne prakse,
2. komentorstvo za vsake štiri študente v okviru obvezne strokovne prakse;
b) z dvema točkama:
1. mentorstvo pripravniku ali strokovnemu delavcu oziroma strokovnemu sodelavcu – začetniku,
2. organizacija in vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja v obsegu najmanj 8 ur,
3. dveletno vodenje strokovne skupine pri izvajalcu,
4. priprava in izvedba delavnice ali predavanja za sodelavce,
5. dveletno sodelovanje v strokovnem aktivu, ki povezuje strokovnjake na lokalni ravni,
6. enoletno sodelovanje v programih, ki jih v lokalni skupnosti organizira in izvaja delodajalec, čeprav niso njegova redna dejavnost,
7. sodelovanje v komisiji za strokovni in upravni nadzor, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo;
c) s tremi točkami:
1. enoletno vodenje strokovnega društva, kluba ali sekcije, ki se navezuje na socialno-varstveno dejavnost na lokalni ravni oziroma enoletno vodenje programov, ki jih organizira in izvaja delodajalec, čeprav niso njegova redna dejavnost,
2. vodenje komisije za strokovni in upravni nadzor, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo,
3. dveletno sodelovanje v strokovnem aktivu, ki je organiziran na nivoju države,
4. dveletno vodenje strokovnega aktiva, ki povezuje strokovnjake na lokalni ravni;
č) s štirimi točkami:
1. enoletno aktivno sodelovanje v delovni skupni na lokalni ali širši ravni z namenom razvojno-raziskovalnega in drugega strokovnega dela v povezavi s Socialno zbornico Slovenije, Visoko šolo za socialno delo ter drugimi institucijami, ki izobražujejo kadre za področje socialnega varstva ali opravljajo razvojno-raziskovalno delo na področju socialnega varstva,
2. objava strokovnega članka v obsegu najmanj 1/2 avtorske pole,
3. predavanje ali izvedba delavnice na strokovnem posvetu, organiziranem za delavce več socialnovarstvenih zavodov ali za več drugih izvajalskih organizacij oziroma predavanje ali referat na državnem posvetu, kongresu ali konferenci,
4. referat na mednarodni konferenci ali kongresu, objavljen v dokumentu konference ali kongresa;
d) s petimi točkami:
1. soavtorstvo priročnika s področja socialnega varstva,
2. strokovni članek v obsegu najmanj 1/2 avtorske pole, objavljen v tuji strokovni literaturi,
3. priprava elaborata, programa ali drugega strokovnega gradiva, ki ga obravnava in sprejme strokovni svet RS, pristojen za socialno varstvo;
e) s šestimi točkami:
1. avtorstvo priročnika s področja socialnega varstva,
2. objavljen prevod lastnega priročnika s področja socialnega varstva,
3. soavtorstvo strokovne knjige s področja socialnega varstva;
f) s sedmimi točkami:
1. avtorstvo strokovne knjige s področja socialnega varstva,
2. objavljen prevod lastne strokovne knjige s področja socialnega varstva.
Za vodenje oziroma sodelovanje v istovrstni strokovni skupini, strokovnem aktivu, programih, strokovnem društvu ali delovni skupini je možno pridobiti točke v enem napredovalnem obdobju le enkrat.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!