Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

2. člen (unovčevanje poroštev)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(unovčevanje poroštev)

(1) Kreditna pogodba, sklenjena v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe in banki najpozneje v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.

(2) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, kar po tej uredbi pomeni prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in pošiljanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.

(3) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:

  • kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE, in
  • izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 1), ali
  • izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.

(4) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki preda dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.

Povezane vsebine