Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

3. člen (evidenca in poziv SID banke)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(evidenca in poziv SID banke)

(1) SID banka vodi evidenco vnaprej rezervirane kvote za posameznega kreditojemalca na podlagi podatkov, ki jih SID banki pošljejo banke po odobritvi organa odločanja banke prek spletne storitve SID banke za izmenjavo podatkov v skladu z 8. členom te uredbe.

(2) SID banka vodi evidenco kreditnih pogodb, ki so jih banke sklenile s kreditojemalci v skladu z ZDLGPE, in prejetih popolnih zahtevkov bank ter spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke SID banka ta zahtevek skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva pošlje v izplačilo ministrstvu, pristojnemu za finance.

(3) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

  • polni naziv banke;
  • polni naziv kreditojemalca;
  • pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in specifikacijo zneska glede na vrsto obveznosti;
  • izjavo SID banke, da je pozvani znesek v skladu s kreditnimi in poroštvenimi pogoji;
  • datum roka plačila;
  • transakcijski račun banke;
  • številko sklica za plačilo.

(4) SID banka na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE.

Povezane vsebine