Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

4. člen (izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE, če so izpolnjeni merila, pogoji in kriteriji, določeni v uredbi, sprejeti na podlagi šestega odstavka 9. člena ZDLGPE. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, v treh delovnih dneh od izplačila pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se poroštvena obveznost Republike Slovenije za kreditne pogodbe, sklenjene do uveljavitve uredbe iz šestega odstavka 9. člena ZDLGPE, izpolni z denarnim izplačilom iz proračuna Republike Slovenije.

Povezane vsebine