Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

5. člen (preverjanje upravičenosti zahtevkov)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(preverjanje upravičenosti zahtevkov)

(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in tej uredbi ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE v enem mesecu po izplačanem poroštvu ali izročitvi obveznic Republike Slovenije oziroma SID banke po 9. členu ZDLGPE na podlagi:

  1. kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE;
  2. v primeru kreditnih pogodb, ki so bile namenjene poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih po 12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE, kopij teh kreditnih pogodb;
  3. dokazil o ustanovljenih zavarovanjih;
  4. izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji;
  5. dokazil banke, ki jih je prejela od kreditojemalca, kot izhajajo iz četrtega in petega odstavka 5. člena ZDLGPE;
  6. dokazil v skladu z odločbo Evropske komisije z dne 30. aprila 2020 (SA.57143), da je banka prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na kreditojemalca z znižanjem obrestne mere kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in da banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi banke pred 12. marcem 2020.

(2) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz točke b) prvega odstavka 5. člena ZDLGPE, da ročnost kredita ne presega petih let, tako da ugotovi dejansko število dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita, kot je določeno v kreditni pogodbi ali morebitnih dodatkih za podaljšanje zapadlosti kredita h kreditni pogodbi.

(3) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE, da najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, tako da ugotovi skupni znesek vseh pogodbenih glavnic, ki so jih banke prijavile v poroštveno shemo v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe, in skupni znesek vseh odloženih plačil obveznosti kreditojemalca po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), ki so jih banke prijavile SID banki po 12. členu Uredbe o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 67/20). Ugotovljeni skupni seštevek glavnic kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah in skupni znesek vseh odlogov plačil po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah kreditojemalca po ZIUOPOK pri vseh bankah ne sme presegati 10 % prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, izhajajoč iz dokazil, ki jih je kreditojemalec predložil banki po prvem odstavku 7. člena te uredbe.

(4) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in prvega odstavka tega člena ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE na podlagi seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Velja vsebina seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, kakršna je veljala v trenutku sklenitve posamezne kreditne pogodbe, ki jo je banka sklenila s kreditojemalcem v skladu s pogoji iz ZDLGPE.

(5) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo o izpolnjevanju vseh zahtev v zvezi s kreditnimi pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZDLGPE in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva predati SID banki v desetih delovnih dneh.

(6) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila v nasprotju s pogoji iz ZDLGPE in te uredbe, banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.

(7) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali če banka SID banki zahtevane dokumentacije ne preda v desetih delovnih dneh, se šteje, da je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.

Povezane vsebine