Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

6. člen (prijava enot poslovnega registra, ki se registrirajo pri drugem registrskem organu)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(prijava enot poslovnega registra, ki se registrirajo pri drugem registrskem organu)

(1) Za vpis enote poslovnega registra, ki se registrira pri drugem registrskem organu in ni subjekt vpisa v sodni register, v poslovni register poslovni subjekt vloži prijavo za vpis v poslovni register, ki ji priloži akt o vpisu enote poslovnega registra v primarni register ali uradno evidenco, najkasneje v 15 dneh po registraciji. V prijavi za vpis v poslovni register navede matično številko, firmo ali ime, sedež, datum vložitve prijave ter podatke, ki niso razvidni iz akta o vpisu v primarni register ali uradno evidenco.

(2) Prijava za vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra se vloži v 15 dneh po nastanku spremembe v skladu s 3. členom te uredbe.

Povezane vsebine