Najnovejša različica člena

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

1. člen (vsebina zakona)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve.

(2) S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja dajatve za motorna vozila, odjavljena v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: dajatev za odjavljeno vozilo), način določitve višine dajatve za odjavljeno vozilo, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo.

(3) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356), v delu, ki se nanaša na področje obdavčitve vozil.

Povezane vsebine