Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

6. člen

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

V 30. členu se v prvem odstavku za besedo »poplav« doda besedilo »v avgustu 2023«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Delodajalec zahteva povračilo izplačanega nadomestila plače iz prejšnjega odstavka z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo, pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje po postopku v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki urejajo pravico do nadomestila plače ter način izplačevanja nadomestil.«.

Povezane vsebine