Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

21. člen (inšpekcijski nadzor)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

21. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 11. do 20. člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.

Povezane vsebine