Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

6. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

Ne glede na določbo 46.a člena ZNB nadzor nad izvajanjem ukrepa iz 39. člena ZNB, pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti oziroma nalog in pooblastil Policije, poleg Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije opravljajo tudi:

  • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
  • Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
  • Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
  • Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo,
  • Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
  • Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport,
  • Inšpektorat za javni sektor,
  • Urad Republike Slovenije za kemikalije in
  • Policija.«.
Povezane vsebine