Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

10. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen

(1) Ne glede na tretji odstavek 162. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljnjem besedilu: ZV-1) se sredstva Sklada za vode lahko porabljajo tudi za financiranje izvajanja javne službe iz 161. člena ZV-1.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvaja v obdobju do 31. decembra 2021.

Povezane vsebine