Najnovejša različica člena

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

65. člen (usklajevanje pokojnin v letu 2021 in zagotavljanje sredstev ZPIZ-u v letih 2021 in 2022)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

65. člen
(usklajevanje pokojnin v letu 2021 in zagotavljanje sredstev ZPIZ-u v letih 2021 in 2022)

(1) Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389., četrtega odstavka 392., 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se ne glede na določbe 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2 v januarju 2021 uskladijo v višini 2,5 %.

(2) Ne glede na tretji odstavek 52. člena ZSDH-1, v letih 2021 in 2022, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. ali njen pravni naslednik, nakaže ZPIZ vsako leto 50 milijonov eurov, in sicer najkasneje do 29. septembra tekočega leta.

Povezane vsebine