Najnovejša različica člena

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

2. člen (pomen izrazov)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:

  • »upravičen strošek« je strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec;
  • »zunanji dobavitelj« je dobavitelj električne energije oziroma zemeljskega plina, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, ki delujejo kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU;
  • »energetsko intenzivno podjetje« je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine;
  • »izguba iz poslovanja« je negativen EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, brez enkratnih oslabitev) za upravičeno obdobje. Za potrebe preverjanja pogoja v zvezi z izgubo iz poslovanja po tem zakonu, je mesečna izguba iz poslovanja lahko zgolj ocenjena na podlagi preteklega poslovanja;
  • »Uredba 651/2014/EU« je Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39);
  • »dejanski stroški« so tisti stroški, ki so upravičencu v obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, že nastali;
  • »ocenjeni stroški« so tisti stroški, ki upravičencu v obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, še niso nastali, vendar jih upravičenec oceni na podlagi preteklih izkušenj poslovanja in pričakovanih poslovnih dogodkov.
Povezane vsebine