Najnovejša različica člena

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

3. člen (upravičenci)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021.

(2) Upravičenec, ki opravlja dejavnost v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov (A 01 po standardni klasifikaciji dejavnosti), oziroma v sektorju ribištva ali akvakulture (A 03 po standardni klasifikaciji dejavnosti), mora biti registriran za opravljanje ene od naslednjih glavnih dejavnosti s šiframi kategorij od A 01.1 do vključno A 01.6 po standardni klasifikaciji dejavnosti ter A 03.21 in A 03.22 po standardni klasifikaciji dejavnosti.

(3) Zoper upravičenca ne sme biti na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter upravičenec ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 eurov ali več.

(4) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Povezane vsebine