Najnovejša različica člena

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

5. člen (upravičeno obdobje in upravičeni stroški)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(upravičeno obdobje in upravičeni stroški)

(1) Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko v primeru podaljšanja začasnega okvira s strani Evropske komisije podaljša ukrep pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega člena skladno s spremenjenim začasnim okvirom in največ za obdobje, ki ga ta določa. Sklep o podaljšanju pomoči za gospodarstvo objavi Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:

                                                             US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t),

pri čemer je:

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q = porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.
(4) Za posebno pomoč za gospodarstvo količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov upravičenčeve porabe za enako obdobje v letu 2021.

(5) Upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni, ko so dejansko začeli nastajati stroški električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021.

Povezane vsebine