Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

52. člen (Hitri postopek)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

52. člen
(Hitri postopek)

(1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v primerih, ko ta zakon določa drugače.

(2) Hitri postopek ni dovoljen:

  • če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu;
  • če je predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
  • če je predpisana stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja;
  • proti mladoletnim storilcem prekrškov;
  • za prekrške s področja obrambnih dolžnosti in za prekrške s področja nezdružljivosti javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo;

(Opomba: Delno prenehanje veljavnosti, glej drugi odstavek 89. člena ZIntPK) * za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja; * za prekrške s področja političnih strank ter volilne in referendumske kampanje, za nadzor katerih je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije; * če obdolžilni predlog za prekršek v skladu z drugim odstavkom 103. člena tega zakona vloži organ, ki po zakonu nadzoruje delo prekrškovnega organa.

(3) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku, v katerem je predpisana, če je predpisana v razponu, pa se izreče najnižja predpisana mera globe, če z zakonom ni določeno drugače.

Povezane vsebine