Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

62.a člen (Meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

62.a člen
(Meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa)

(1) V postopku o zahtevi za sodno varstvo se mora vselej po uradni dolžnosti preizkusiti:

  • ali je odločil stvarno pristojni organ,
  • ali je podana kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek,
  • ali je pregon zastaral,
  • ali je storilcu bila dana možnost, da se izjavi o prekršku,
  • ali je izrek odločbe razumljiv in
  • ali se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati, ali je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(2) Če se pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo ugotovi, da so podani razlogi iz prve, druge, tretje ali šeste alineje prejšnjega odstavka, zaradi katerih je izdana odločba v korist kršitelja, v korist tudi kakšnemu drugemu kršitelju, ki ni vložil zahteve za sodno varstvo, ali je ni vložil v tej smeri, ravna pristojni organ po uradni dolžnosti, kakor da jo je vložil tudi ta.

Povezane vsebine