Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

1. člen (vsebina zakona)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določajo naslednji začasni ukrepi na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva:

  • energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
  • energetski dodatek za invalide in
  • začasen odstop od določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS).
Povezane vsebine