Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

2. člen (energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka)

(1) Upravičenci oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do energetskega dodatka po tem členu so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre. Upravičenost do energetskega dodatka se ugotavlja na podlagi prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.

(2) Če se med povezane osebe po ZUPJS za prejemnika denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka upošteva oseba, ki se je že upoštevala pri upravičenju do energetskega dodatka pri drugem prejemniku, prejemnik ni upravičen do energetskega dodatka. Pogoj iz prejšnjega stavka ne velja za otroke v skupnem varstvu in vzgoji iz drugega odstavka 26. člena ZSVarPre.

(3) Višina energetskega dodatka iz prvega odstavka tega člena znaša:

  • 200 eurov za samske osebe;
  • 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 eurov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok.

(4) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so do energetskega dodatka iz tega člena upravičeni samo enkrat.

(5) Če se pravna podlaga iz prvega odstavka tega člena spremeni ali odpade, se izplačan energetski dodatek iz tega člena ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga ni treba vračati.

(6) Energetski dodatek iz tega člena izplača ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, prejemniku denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka tako, kot je določeno za izplačilo denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.

(7) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

Povezane vsebine