Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

3. člen (energetski dodatek za invalide)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(energetski dodatek za invalide)

(1) Upravičenci do energetskega dodatka po tem členu so:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu ali do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP);
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči po ZSVarPre;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21), ki prejemajo družinski ali invalidski dodatek kot edini prejemek in
  • invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do pokojnine,

kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.

(2) Višina energetskega dodatka iz prejšnjega odstavka je 200 eurov.

(3) Energetski dodatek iz tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za upravičence iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za upravičence iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za invalide, za upravičence iz četrte alineje prvega odstavka tega člena pa ministrstvo, pristojno za obrambo. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po priznanju pravice, na podlagi katere so po prvem odstavku tega člena upravičeni do energetskega dodatka, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.

(4) Energetski dodatek iz tega člena za upravičence iz pete alineje prvega odstavka tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če upravičenci temu zavodu na podlagi obvestila, ki jim ga pošlje ta zavod, posredujejo podatke, potrebne za izplačilo energetskega dodatka, najpozneje do 15. decembra 2022.

(5) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

Povezane vsebine