Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

4. člen (upoštevanje energetskega dodatka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(upoštevanje energetskega dodatka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe)

(1) Energetski dodatek iz tega zakona se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po ZUPJS.

(2) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od energetskega dodatka iz tega zakona ne plača dohodnina.

(3) Od energetskega dodatka iz tega zakona se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.

(4) Energetski dodatek iz tega zakona je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 81/22 – odl. US), iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 87/22 – odl. US) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).

Povezane vsebine