Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

5. člen (izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov)

(1) Ne glede na 17. člen ZUPJS ter 27. in 31. člen ZSVarPre se za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in ZSVarPre, vložene v obdobju od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023, premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev, ne upošteva.

(2) Denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek, priznana ob upoštevanju izjeme iz prejšnjega odstavka, se dodelita za določen čas glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, vendar največ do 31. marca 2023.

Povezane vsebine