Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

6. člen (pridobivanje podatkov)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(pridobivanje podatkov)

(1) Za potrebe obveščanja upokojencev ali upokojenk (v nadaljnjem besedilu: upokojenci), ki prejemajo pokojnino v višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo v družini, o morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po ZSVarPre in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena tega zakona, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, iz matične evidence uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja posreduje podatke o uživalcih pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer osebno ime, EMŠO in naslov te osebe.

(2) Za potrebe obveščanja upokojencev, ki prejemajo pokojnino v višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo v družini, o morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po ZSVarPre in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena tega zakona, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, iz evidence uživalcev poklicnih pokojnin posreduje podatke o upravičencih do poklicnih pokojnin po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer osebno ime, EMŠO in naslov te osebe.

Povezane vsebine