Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

7. člen (način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka)

Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona in v obdobju po začetku uporabe tega zakona do 30. septembra 2022, se dokončajo po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1).

Povezane vsebine