POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

145. člen (izvršilni naslovi)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

145. člen
(izvršilni naslovi)

(1) Davčna izvršba se opravi na podlagi izvršilnega naslova.

(2) Izvršilni naslovi iz prvega odstavka tega člena so:

 1. izvršljiva odločba o odmeri davka;
 2. izvršljiv obračun davka;
 3. izvršljiva tuja odločba, ali drug ustrezen akt, ki ima naravo izvršilnega naslova, in ga davčni organ prejme v izvršbo na podlagi četrtega dela tega zakona;
 4. izvršljiv sklep davčnega organa;
 5. izvršljiv plačilni nalog;
 6. izvršljiva odločba o prekršku;
 7. izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov;
 8. izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov;
 9. seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej;
 10. izvršljiv sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, ki se nanaša na davke in druge dajatve, ki se skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek;
 11. izvršljiv notarski zapis, s katerim je bila v zavarovanje plačila davčne obveznosti ustanovljena zastavna pravica na premičnini.

(3) Obračun davka postane izvršljiv, ko poteče rok za plačilo davka po obračunu davka, ki je predpisan z zakonom.

Povezane vsebine