Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

1. člen (vsebina zakona)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja:

  1. finančno poslovanje pravnih oseb,
  2. postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter
  3. postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.
Povezane vsebine