Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

110. člen (seznam upraviteljev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

110. člen
(seznam upraviteljev)

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi seznam upraviteljev.

(2) Seznam mora za vsako osebo, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, vsebovati:

 1. identifikacijske podatke o upravitelju,
 2. številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja,
 3. sodišča, pri katerih oseba opravlja funkcijo upravitelja,
 4. za vsak postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije, v katerem oseba opravlja funkcijo upravitelja:
 • sodišče, ki vodi postopek, osebno ime sodnika in opravilno številko postopka,
 • osebno ime ali firmo in sedež dolžnika,
 • vrsto postopka,
 • datum začetka postopka,
 • datum končanja postopka,
 1. datum vpisa v seznam upraviteljev,
 2. obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja v novih zadevah,
 3. datum izbrisa iz seznama upraviteljev in razlog za izbris,
 4. podatke o zavarovanju upraviteljeve odgovornosti iz 5. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona in
 5. elektronski naslov upravitelja.

(3) Identifikacijski podatki o upravitelju so:

 1. osebno ime,
 2. naslov stalnega prebivališča,
 3. datum rojstva, če upravitelj nima niti EMŠO niti davčne številke,
 4. identifikacijska številka, in sicer:
 • EMŠO, če je upravitelj vpisan v centralni register prebivalstva, ali
 • davčna številka v drugih primerih,
 1. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, tudi podatki, s katerimi je vpisan v registru:
 • firma, sedež in poslovni naslov,
 • matična številka.

(4) Seznam upraviteljev se objavi na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona.

(5) Podatki se v seznamu upraviteljev vodijo in objavljajo zaradi preverjanja pogojev za imenovanje upravitelja v posameznem postopku in nadzora nad upravitelji.

(6) Seznam upraviteljev, ki se objavi po četrtem odstavku tega člena, ter podatki, sklepi in druga pisanja, ki se objavijo po 122. členu tega zakona, ne smejo vsebovati podatkov iz 2. do 4. točke tretjega odstavka tega člena.

(7) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, odgovarja za pravilnost podatkov, vsebovanih v seznamu upraviteljev, ki ga posreduje agenciji zaradi objave po četrtem odstavku tega člena. Agencija mora zagotoviti, da se na spletnih straneh v postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona objavi seznam upraviteljev, ki ji ga zaradi objave posreduje ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Povezane vsebine