Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

118. člen (razlogi za razrešitev upravitelja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

118. člen
(razlogi za razrešitev upravitelja)

Upravitelj se razreši:

  1. če krši obveznosti upravitelja v postopku, v katerem je bil imenovan,
  2. če mu je odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja,
  3. če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja prenehalo veljati po petem odstavku 109. člena tega zakona,
  4. če zaradi bolezni, delovne nezmožnosti ali smrti ne more več opravljati funkcije upravitelja,
  5. če v skladu s 119.a členom tega zakona tako odloči večina upnikov.
Povezane vsebine