Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

120.b člen (pristojnosti in naloge zbornice)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

120.b člen
(pristojnosti in naloge zbornice)

(1) Zbornica skrbi za ugled stroke upraviteljev in razvoj dobre poslovne prakse upraviteljev.

(2) Zbornica z namenom varovanja ugleda stroke upraviteljev in razvoja dobre poslovne prakse upraviteljev:

  1. določa program trajnega strokovnega izobraževanja upraviteljev,
  2. sprejema kodeks dobre poslovne prakse upraviteljev in
  3. daje upraviteljem priporočila za uveljavljanje dobre poslovne prakse.
Povezane vsebine