Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

127. člen (rok za pritožbo)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

127. člen
(rok za pritožbo)

(1) Pritožbo je treba vložiti v 15 dneh.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:

  1. za osebe, ki jim je v skladu s tem zakonom treba vročiti sklep: od vročitve sklepa,
  2. za druge osebe: od objave sklepa.
Povezane vsebine