Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

44.h člen (predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44.h člen
(predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja)

(1) Predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja mora vsebovati:

 1. identifikacijske podatke o dolžniku,
 2. opis okoliščin, iz katerih izhaja, da je verjetno, da bo dolžnik v obdobju enega leta postal insolventen, in
 3. zahtevek, da sodišče začne postopek preventivnega prestrukturiranja.

(2) Predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja je treba priložiti:

 1. seznam vseh finančnih terjatev do dolžnika po stanju ob koncu zadnjega koledarskega trimesečja pred vložitvijo predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja (v nadaljnjem besedilu: osnovni seznam finančnih terjatev),
 2. revizorjevo poročilo o pregledu osnovnega seznama finančnih terjatev, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov,
 3. notarsko overjene izjave o soglasju z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja upnikov, ki so imetniki najmanj naslednjega deleža vsote vseh finančnih terjatev do dolžnika, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev:

(3) Osnovni seznam finančnih terjatev mora za vsako terjatev vsebovati:

 1. identifikacijske podatke o upniku,
 2. pravni temelj nastanka terjatve,
 3. skupni znesek terjatve (glavnico s kapitaliziranimi obrestmi) po stanju ob koncu zadnjega koledarskega trimesečja pred vložitvijo predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja,
 4. podatek, ali je terjatev zavarovana ali nezavarovana,
 5. če je terjatev zavarovana, podatke o premoženju, ki je predmet ločitvene pravice.

(4) Osnovni seznam finančnih terjatev mora vsebovati tudi:

 1. naslednje vsote:
 • vsoto vseh navadnih finančnih terjatev,
 • vsoto vseh zavarovanih finančnih terjatev in
 • vsoto vseh finančnih terjatev kot seštevek vsot iz prejšnjih alinej,
 1. za vsakega upnika:
 • skupni znesek navadnih finančnih terjatev, katerih imetnik je, in delež teh terjatev v vsoti vseh navadnih finančnih terjatev,
 • skupni znesek zavarovanih finančnih terjatev, katerih imetnik je, in delež teh terjatev v vsoti vseh zavarovanih finančnih terjatev in
 • skupni znesek vseh finančnih terjatev, katerih imetnik je, in delež teh terjatev v vsoti vseh finančnih terjatev.

(5) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja založiti predujem za stroške postopka preventivnega prestrukturiranja, ki je enak znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega odstavka 122. člena tega zakona.

Povezane vsebine