Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

44.j člen (odločanje o predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44.j člen
(odločanje o predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja)

(1) Sodišče odloči o predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja zunaj naroka.

(2) Sodišče izda sklep, s katerim odloči, da se začne postopek preventivnega prestrukturiranja (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja):

 1. če je predlog vložil upravičeni predlagatelj iz drugega odstavka 44.f člena tega zakona,
 2. če ne obstajajo procesne ovire iz prvega odstavka 44.g člena tega zakona,
 3. če je vsebina predloga v skladu s prvim odstavkom 44.h člena tega zakona,
 4. če so predlogu priložene priloge iz drugega odstavka 44.h člena tega zakona in
 5. če je vsebina osnovnega seznama preizkušenih terjatev v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 44.h člena tega zakona.

(3) Izrek sklepa o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja mora vsebovati:

 1. identifikacijske podatke o dolžniku,
 2. odločitev sodišča o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja in
 3. ugotovitev sodišča, da začetek postopka preventivnega prestrukturiranja učinkuje samo za finančne terjatve, vsebovane v osnovnem seznamu finančnih terjatev.

(4) Sodišče zavrže predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja:

 1. če predloga ni vložil upravičeni predlagatelj iz drugega odstavka 44.f člena tega zakona ali
 2. če obstajajo procesne ovire iz prvega odstavka 44.g člena tega zakona.

(5) Sodišče mora sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja objaviti isti dan, kot ga je izdalo.

(6) Sodišče mora odločiti o predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja v osmih dneh.

(7) Rok iz šestega odstavka tega člena teče:

 1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka iz prvega odstavka 44.i člena tega zakona,
 2. v drugih primerih: od prejema predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja.
Povezane vsebine