Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

44.t člen (odločanje o zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44.t člen
(odločanje o zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju)

(1) Sodišče odloči o zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju zunaj naroka.

(2) Sodišče izda sklep, s katerim potrdi sporazum o finančnem prestrukturiranju (v nadaljnjem besedilu: sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju):

 1. če je bila zahteva za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju vložena v roku iz prvega odstavka 44.r člena tega zakona,
 2. če so zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju priložene listine iz drugega odstavka 44.r člena tega zakona, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za uveljavitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju iz prvega in drugega odstavka 44.o člena tega zakona.

(3) Sodišče s sklepom o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju:

 1. odloči, da se potrdi sporazum o finančnem prestrukturiranju,
 2. ugotovi, da potrjeni sporazum o finančnem prestrukturiranju, učinkuje:
 • za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma,
 • za navadne finančne terjatve, navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma, in
 • za zavarovane finančne terjatve, navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma,
 1. pouči upnike o notarski hrambi izvirnika sporazuma o finančnem prestrukturiranju tako:
 • da navede podatke o notarju, ki ga hrani, in opravilni številki zadeve, pod katero notar hrani ta sporazum, ter
 • da pouk, da lahko vsak upnik od notarja zahteva notarsko overjeni prepis tega sporazuma.

(4) Sodišče zavrže zahtevo za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju:

 1. če je zahteva vložena po poteku roka iz prvega odstavka 44.r člena tega zakona oziroma roka, ki je bil podaljšan v skladu s tretjim odstavkom 44.r člena tega zakona, ali
 2. če dolžnik v roku iz prvega odstavka 44.s člena tega zakona nepopolne zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju ne dopolni tako, kot mu je s sklepom o dopolnitvi naložilo sodišče.

(5) Sodišče mora odločiti o zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju v osmih dneh.

(6) Rok iz petega odstavka tega člena teče:

 1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka iz prvega odstavka 44.s člena tega zakona,
 2. v drugih primerih: od prejema zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju.

(7) Sodišče mora sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju objaviti v treh delovnih dneh po njegovi izdaji.

Povezane vsebine