Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

51. člen (stvarna pristojnost sodišča)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

51. člen
(stvarna pristojnost sodišča)

Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti je pristojno okrožno sodišče.

Povezane vsebine