Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

56. člen (stranke glavnega postopka)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

56. člen
(stranke glavnega postopka)

V glavnem postopku zaradi insolventnosti so procesna dejanja upravičeni opravljati:

  1. vsak upnik, ki v tem postopku uveljavlja terjatev do insolventnega dolžnika, in
  2. insolventni dolžnik, če zakon za posamezen postopek tako določa.
Povezane vsebine