Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

70. člen (končni seznam preizkušenih terjatev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

70. člen
(končni seznam preizkušenih terjatev)

(1) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz 1. točke četrtega odstavka 69. člena tega zakona sodišču predložiti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu z odločitvijo sodišča iz drugega odstavka 69. člena tega zakona.

(2) Končni seznam preizkušenih terjatev mora za vsako terjatev vsebovati podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena tega zakona, če je bila terjatev prerekana, pa tudi:

  1. odločitev sodišča o tem, ali je terjatev verjetno izkazana,
  2. podatke o osebah, ki so prerekale terjatev, in sicer:
  • če je terjatev prerekal upravitelj: navedbo, da je terjatev prerekal upravitelj,
  • če je terjatev prerekal drug upnik: identifikacijske podatke o vlagatelju ugovora,
  1. prerekani znesek terjatve ali podatek, da je terjatev prerekana v celoti,
  2. v stečajnem postopku tudi: kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve.
Povezane vsebine