Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

8. člen (poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe)

(1) Poslovodstvo:

 1. ima pri gospodarski družbi pomen, opredeljen v 10. členu ZGD-1,
 2. je pri zavodu direktor ali drug poslovodni organ zavoda,
 3. je pri zadrugi upravni odbor ali predsednik zadruge,
 4. je pri javnem skladu uprava,
 5. je pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih pravilih pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov.

(2) Organ nadzora je:

 1. pri delniški družbi z dvotirnim sistemom upravljanja ali javnem skladu nadzorni svet,
 2. pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja upravni odbor,
 3. pri družbi z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, če ga družba ima,
 4. pri zavodu svet ali drug kolegijski organ upravljanja zavoda,
 5. pri zadrugi nadzorni odbor zadruge, če ga zadruga ima,
 6. pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih pravilih pristojen in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih poslov.

(3) Zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) pravne osebe je oseba, ki v pravni osebi opravlja funkcijo, za katero zakon ali pravila pravne osebe določajo, da oseba z imenovanjem na to funkcijo pridobi upravičenje zastopati pravno osebo.

(4) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) poslovodstva ali organa nadzora je oseba, ki je bila imenovana za opravljanje funkcije poslovodstva ali organa nadzora.

Povezane vsebine